« بازگشت به اشتغال

توجه تولیدکنندگان به ایجاد اشتغال در خوزستان

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
خوزستان دارای ظرفیت‌های بسیاری است که هنوز به خوبی از آنها استفاده نشده است.
+4 (4 آرا)