ویژه یادواره تولیدات رسانه ای مکتب شهید سلیمانی .

آغاز برگزاری نخستین یادواره تولیدات رسانه ای مکتب شهید سلیمانی تا ساعاتی دیگر.