فرکانس های رادیویی موج FM در اهواز

 

 

فرکانس های رادیویی موج FM در شهرستانهای استان خوزستان

 

فرهنگ

پیام

سلامت

قرآن

اقتصاد

معارف

آزاد-محرم

آوا

استانی

ورزش

ایران

جوان

نام شهرستان

106

104

102

100

98

96

95.5

93.5

94

92

90

88

اهواز

کارون

باوی

ملاثانی

حمیدیه

107

105

-

101

-

97

-

-

95

93

-

 89

شوشتر

گتوند

106.4

104.5

103

100.5

98.2

96.3

-

-

94.3

93

90.3

88.4

آغاجاری

بهبهان

امیدیه

رامشیر

هندیجان

ماهشهر

106.7

104.7

-

 100.7

-

 96.7

95

-

-

92.7

-

88.7

دشت آزادگان

بستان

سوسنگرد

106.4 

 103.7

-

100.3

-

 96.3

-

-

- 92,2

-

88,3

شادگان

106.5

104.5

-

100.5

-

96.5

-

-

94.5

92.5

-

88.5

ایذه

106.8

104.8

-

100.8

-

96.7

-

-

-

92.6

-

88.8

بهبهان

107.3

104.2

-

100.3

-

97.9

-

-

94.2

91.1

 

-

88

دزفول

اندیمشک

105.8

103.8

-

99.8

-

95.8

-

-

93.8

91.8

-

87.8

رامهرمز

106.8

104.8

-

100.8

-

96.8

 

-

-

-

92.8

-

88.8

هفتکل

106.5

104.5

-

100.5

-

96.5

-

-

94.5

92.5

-

88.5

مسجدسلیمان

 

106.1

104.1

-

100.1

-

96.1

-

-

94.1

92.1

-

88.1

اندیکا

106.5

104.5

-

100.5

-

96.5

-

-

-

92.5

-

88.5

شوش

107.6

104.3

-

100.3

-

96.3

-

-

94.3

92.3

-

88.7

باغملک

106.6

104.6

-

100.6

-

96.6

-

-

-

92.6

-

88.6

لالی