سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

استفاده از تجارب والدین در انتخاب همسر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

استفاده از تجارب والدین در انتخاب همسر

استفاده از تجارب والدین در انتخاب همسر بسیار ارزشمند می باشد بویژه والدینی که برای انتخاب همسر برای فرزندان خود چه پسر چه دختر مطالعه کرده باشند و بر باورهای تعصبات قومی و اعتقادی حرکت نکنند زیرا تعصبات غیر علمی ، آنان را برای انتخاب همسر فرزند خود دچار مشکل می کنند.

Using the experiences of parents in mate selection is very valuable, especially parents to choose a mate for their children, whether boys or girls have read and ethnic prejudice and religious beliefs because they do not move non-scientific prejudices, their choice of a mate for their child trouble they do.