سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

اصول حاکم بر سلامت انتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

اصول حاکم بر سلامت انتخابات

.نظارت بر سلامت انتخابات شوراهای یکی از فصول مهم قانون انتخابات است که باید با ظرافت حساسیت خاص آن مورد توجه قرار گیرد.بازرسی ویژه در صورت خروج انتخابات از روند معمول و سلامت وارد عرصه انتخاباتی کشور می شود و اگر افراد در حین بررسی صلاحیت با رد صلاحیت مواجه شد، پرونده آنها به کمیته بازرسی استان ارجاع می شود.براساس قانون انتخابات امکانات مورد نیاز هیات و کمیته بازرسی باید توسط فرمانداران فراهم شود و این دستورالعمل نظام مندی بسیاری را ایجاد کرده است. بازرسان می بایست دقت کنند که تداخل وظیفه ای صورت نگیرد و این امر مستلزم تعامل با فرمانداران است و در قالب شرح وظایف تعیین شده و چارچوب کاری مشخص موارد ویژه را به صورت مکتوب به هیات بازرسی استان ارجاع کنند.