سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۳ تیر ۱۴۰۰

افتو - موسیقی - نمایش محتوا

 

 

افتو

اَو  و جارو  بكنين  مالِ كه  افتو  بِدرا

افتو  اِز  زيرِبهون(1) وا تك  و  وا دَو(2) بدرا

 

تير مرزنگِ(3) سياهِس  بِزَنه  مِن جونم

هاشُق اَوبوم و يَه تي(4) بختِ مو از خَو بدرا

 

وا تونم  اي گلِ زردي  كه  زِافتو  مندي

دي بيو افتوِمو , كه جونِ ايي شَو  بدرا

 

اِدِرارُم  دلمِ  سي تو  اِيارم  ايدَو

يا  وِ بُرگت بزنِس  يا كه  يه برنو  بدرا

 

مو چونو  حَرس اِريزم  شو  و رو  اِز داغت

تا  يه جو  چشمه‏يِ خين اَو  به منِ زَو(۵) بدرا

 

اَو  و جارو  نكنين  مالِ  كه افتو  رَهدك

آرمونِ همه‌مونِ  كه  يه شَوتو  بدرا