سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

بختیاری ها در عصر فتحعلی شاه قاجار - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بختیاری ها در عصر فتحعلی شاه قاجار

Loading the player...

دانلود

بختیاری ها در عصر فتحعلی شاه قاجار: یکی از سیاسیت های دولت قاجار نسبت به بختیاری ها تفرقه بینداز و حکومت کن بود، یعنی شاهان دولت قاجار در صدد بودند تا به هر صورت قدرت بختیاری ها را تضعیف کنند و در تلاش بود تا بدون جنگ و خونریزی اینکارو انجام دهد. و در دوران قاجار هر طایفه ای یک خان داشت و در تقابل با هم بودند و ایل بختیاری از تفرقه رنج می برد و این دوران با به قدرت رسیدن حسینقلی خان بختیاری به اتمام رسید و در شروع دوران ناصرالدین شاه خان های بختیاری دچار دگرگونی زیادی شدند و ناصرالدین شاه از شخصیتی بنام حسینقلی خان ایل خانی حمایت کرد و برای اولین بار از جانب ناصرالدین شاه به مقام ناظم بختیاری رسید و یک اتحادیه ایلی را بوجود آورد و برای اولین بار تو طایفه هفت لنگ و چهار لنگ با هم متحد شدند...

Bakhtiari in Fath Ali Shah Qajar era: one of the Qajar government policy of divide and rule was to Bakhtiari, the kings of Qajar government has sought to undermine any Bakhtiari power and ...