سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بخشی از وصیتنامه شهید موسی اسکندری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

بخشی از وصیتنامه شهید موسی اسکندری

فرمانده شهید موسی اسکندری دربخشی از وصیت نامه خود اینچنین نوشته است که از مسیر اسلام و قرآن جدا نشوید که باعث هلاکت دنیا و آخرت می گردد دنیا و آخرت می گردد.مسلح به سلاح آیات قرآن شوید. قرآن را حفظ کنید و پیوسته در تحصیل علم و تهذیب نفس و کسب اخلاق خوب باشید. 

Alexandrian martyr commander Moses wrote in his will so that apart from the Islam world and the hereafter is not to kill the world and the Hereafter Grdd.mslh sure verses weapons. Memorize the Quran and continuous education and self-purification and good business ethics.