سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

برنامه های رییس جمهور قبل از انتخابات - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

برنامه های رییس جمهور قبل از انتخابات

رییس جمهور قبل از ورود به انتخابات برنامه مدون و جامع شامل تمامی فراز و فرود فرهنگی ، سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی داشته باشد وبه جای اکتفا کردن به شعارها و به جای دادن وعده های غیرعملیاتی با شعور عمومی جامعه رابطه برقرار کند و در این راه نخبگان جامعه را برای قبول این مسئولیت توسط خود قانع و متقاعد کند و نخبگان و فرهیختگان جامعه را همراهی با خود و برنامه های خود کند . در مقابل کسانی که اندیشه های برتردارند و دیدگاه نقادانه دارن و در مقابل کسانی که اشرافیت کافی نسبت به برنامه اجرایی مسئولیت و کلیدی بودن نمی تواند پاسخگو و مطلوب تلقی شود.