سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تعامل رییس جمهور با همه گرایش ها - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

تعامل رییس جمهور با همه گرایش ها

یک رئیس جمهوری باید اهل تعامل با همه گرایش های خودی نظام باشد ودر بکارگیری نیروهای توانمند جامعه درعرصه های مدیریتی به طور جدی از فارغ از معیارهای جناحی رفتار کند و اصل را به جای معیارها و مکیالهای جناحی بر تعهد تخصص و توانایی افراد بگذارد و بر همین اساس هم آنها را ارزیابی بکند