جهش تولید | پنج‌شنبه، ۸ آبان ۱۳۹۹

خط خون - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

خط خون

خط خون

خط با خون تو آغاز می شود

 

از آن زمان که تو ایستادی

 

دین راه افتاد

 

چون فرو افتادی

 

حق برخواست

 

تو شکستی

 

و راستی درست شد

 

و از روانه خون تو

 

بنیان ستم سست شد

 

ای قتیل

 

بعد از تو خوبی سرخ است

 

رد خونت

 

راهی که راست به خانه خدا می رود

 

ای باغ بینش

 

ستم، دشمنی زیباتر از تو ندارد

 

و مظلوم، یاوری آشناتر از تو

 

تو کلاس فشرده تاریخی....