رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

دیده بانی در جبهه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

دیده بانی در جبهه

دیده بانی در جبهه

این تصاویر مربوط به انجام دیده بانی توسط رزمندگان در جبهه ها می باشد.