سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

زیر باران - موسیقی - نمایش محتوا

 

 

زیر باران

دس و و دس آسمونم شو و شون ار بار                       

 وا دل و جو مه زنم شم خاکن و چنگ ناخو

زیر بارو مه گریوم زیر بارو ها مه خنم                       

 گل مه د مین دسیام عاشقی چی گل گنم

دنیان د ور گرته بوی خاک بوی خاک بارو حرده       

 خین سوز نو  بهار و د رگ زمی مه گرده

ناز نم بارو آز پا شکت گایار                             

 جو گرت دار گلا چنگ زی د خاک نم دار