سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

سوختگی با مواد شیمیایی شوینده خانگی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

سوختگی با مواد شیمیایی شوینده خانگی

مواد شیمیایی می تواند اسیدي یا قلیایی باشد و به شکل هاي مختلف همچون مواد شوینده، پاك کننده و

سفیده کننده، مایع باتري اتومبیل، یا مواد آزمایشگاهی که در منازل و محل کار موجود است.

سوختگی با این مواد می تواند از نوع شدید ترین سوختگی ها باشد که تا عمق زیادي در بدن نفوذ می

کندسوختگی هاي شیمیایی عمدتا در نتیجه اسید یا قلیا هستند.

اولین اقدام در سوختگی شیمیایی خارج کردن عامل سوختگی است.ابتدا اگر ماده شیمیایی خشک است با

برس زدن آنرا باید از روي پوست برداشت وسپس ماده شیمیایی از روي سطح پوست شسته شود. براي اینکار

باید آب خنک که به آرامی جریان دارد را بمدت 10 تا 20 دقیقه روي پوست ریخت. باید مراقب بود کاهش

شدید دماي بدن(هیپوترمی) بدلیل استفاده از آب سرد ایجاد نشود. چشم دچار سوختگی هم فورا با آب

شستشو داده شود. این اقدام اهمیت زیادي دارد.

لباس یا جواهرات آلوده شده به ماده شیمیایی در آورده شوند.

قسمت دچار سوختگی با یک پوشش خشک و استریل(در صورت در دسترس بودن) یا با یک پارچه تمیز

بصورت شل بسته شود.

اگر فرد، پس از شستشوي اولیه ناحیه دچار سوختگی، احساس افزایش سوزش دارد دوباره محل سوختگی با

همان روش بالا شسته شودAcidic or alkaline chemicals can be in various forms such as detergents, cleaners and

Whites, a car battery fluid, or laboratory materials in homes and businesses is available.
This material can burn the most severe type of burns that penetrate to a depth throughout the body
Chemical Kndsvkhtgy are mainly the result of acid or alkali.
● The first step in chemical burns out Ast.abtda of burns if the chemical is dry
Brushing it must withdraw from the skin and then wash the chemical off the surface of the skin. To do this,
Should the cooling water that flows gently poured on the skin for 10 to 20 minutes. Care should be reduced
Extreme body temperature (hypothermia) due to the use of cold water will be produced. Burn eyes immediately with water.
Be washed. This is very important.
● contaminated clothing or jewelry to chemicals brought in.
● Cover the burn with a dry, sterile (if available) or with a clean cloth
Just be loose.
● If, after the initial wash burn area, is a burning feeling rising again burn site
High-washed the same way