سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

طلاق از طرف زوجه - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

طلاق از طرف زوجه

طلاق از نظر لغوی به معنی رھا شدن می باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوھر طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوھر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوندزناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف كرده اند . در حقیقت ھمانگونه كه پیوند بین افراد طبق آیین وقراردادھای رسمی و اجتماعی برقرار می شود . چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی واجتماعی و … بایكدیگر زندگی كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از ھم جدا می شوند . طلاق از طرف زوجه که این نوع طلاق تنها در صورتی است که زوجه یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشد.

Divorce is the latest in so-called drop literally means the end of marriage by the wife and husband divorce and legal most common solution to the lack of compromise wife and husband, the collapse of family life, cut Pyvndznashvyy and disorder, parent-child relationship have defined.