سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

مالک هستی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

مالک هستی

مُلک" به معنای نیرومندی در چیزی است که موجب تسلط بر آن می‌شود، به گونه‌ای که صاحب مُلک اختیار آن را به دست می‌گیرد و دارای مراتبی است که مرتبة اعلای آن که مالکیت و تسلط بر ذات یک شیء است، به مالکیت حضرت حق نسبت به مخلوقات اختصاص دارد مرحوم علامة طباطبایی دربارة این واژه فرموده‌اند: "مِلک" سلطنت مخصوصه است بر رقبة اشیاء و اثر آن نفوذ ارادة مالک است در هر تصرفی که بخواهد و بتواند در آن بنماید. به عبارت دیگر متعلق به فرد است، اما "مُلک" عبارت است از سلطنت مخصوصه‌ای بر نظام موجود بین اشیاء و اثر آن عبارتست از نفوذ اراده در آنچه بر آن سلطنت دارد و به عبارت دیگر متعلق به جماعت است و چون لازمة مُلک و سلطنت، داشتن قدرت است، پس اگر قدرت، تامه و مطلقه باشد که دربارة حضرت باری چنین است، ملک نیز مطلق خواهد بود و به هیچ قید و قیودی و حال و احوالی مقید نخواهد بود. لذا در آیات کریمة قرآن مُلک مطلق پروردگار مطرح شده است. و در مقابل مالکیت علی‌الاطلاق الهی چیزی برای عبد باقی نمی‌ماند مگر مملوکیت علی‌الاطلاق.

.devoted creatures of the term of the late sign Tabatabai said: "King" Special reign of the braces will influence the owner's objects and its effect on every possession he wants and be able to make it. in other words belong to the individual, but "King" it is that time of the Prophet, the property also will be absolute and without any restrictions and conditions shall not be binding. Therefore, precious verses of the Quran is considered freehold Lord. and God Lyalatlaq in front of the property there is nothing to Abdul unless Mmlvkyt Lyalatlaq.

.