رونق تولید ملی | دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸

مقاله درمورد 22بهمن سال1357 - خبر - نمایش محتوا

 

 

مقاله درمورد 22بهمن سال1357

مقاله درمورد 22بهمن سال1357

مقاله درمورد 22بهمن سال1357

پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تنها یک حادثه داخلی برای تغییر یک رژیم سیاسی نبود. بلکه همان‌گونه که بسیاری از دولتمردان آمریکائی، اسرائیلی و اروپائی در خاطرات خود از آن روزها تعبیر کرده‌‌اند، انقلاب از دیدگاه آنان زلزله‌ای ویرانگر برای جهان غرب بود.

گذشته از آنکه آمریکا مطلوبترین شرائط جغرافیائی، اقتصادی و نظامی را در یکی از حساسترین مناطق جهان که مرزهای طولانی با رقیب (دولت شوروی) داشت، از دست می‌‌داد امواج این انفجار بزرگ رژیمهای وابسته به غرب را در ممالک اسلامی و بلاد عربی متزلزل و بیمناک کرده بود. پیام اصلی انقلاب اسلامی ماهیتی فرهنگی داشت و مبتنی بر اندیشه دینی و ارزشهای معنوی بود. پیروزی انقلاب به معنای صدور پیام و ارزشهای آن و به حرکت در آمدن موجی از خیزشهای رهایی بخش در کشورهای اسلامی و جهان سوم بود. همزمان با ایران، رژیم وابسته به آمریکا در نیکاراگوئه نیز سرنگون شد. در افغانستان دولت شوروی ناگریز از کودتای خونین و سپس لشکرکشی و اشغال این کشور شد تا حرکت اسلامی را مهار کند.1 در عراق، کودتای صدام با همین هدف شکل گرفت. 2 مردم لبنان و فلسطین پیروزی انقلاب ایران را جشن گرفتند و جهاد خویش را در شکلی نوین و ملهم از انقلاب اسلامی آغاز کردند. جنبشهای اسلامی در مصر، تونس، الجزایر، سودان، عربستان و ترکیه احیا شدند.

پس از جنگ جهانی دوم نظمی ظالمانه بر جهان حکمفرما بود. مناطق مختلف جهان بین دو قدرت غالب شرق و غرب تقسیم شده بود و سازمان‌های نظامی ورشو و ناتو نگهبانان این نظم ناعادلانه بودند. هیچ حرکت و تحولی در جهان سوم خارج از این چارچوب و بدون وابستگی به یکی از دو قطب حاکم امکان موفقیت نمی‌یافت. اینک انقلابی در جهان معاصر و در منطقه امن غربیها پیروز شده بود که شعار اصلی آن «نه شرقی نه غربی» بود. نهضت امام در ایران مستقیماً با امپریالیسم آمریکا درافتاده بود و شکست را بر او تحمیل کرده بود. این واقعیت کمونیست‌ها را در ادعای مبارزات ضدامپریالیستی شان خلع سلاح می‌کرد و برای نخستین بار در عصر حاضر، دین را به عنوان عاملی حرکت‌زا در پهنه مبارزات ملتها مطرح می‌ساخت.

با وجود همه ناباوریها و تمامی تلاشهایی که در سطح بین‌‌المللی برای حفظ رژیم شاه و جلوگیری از موفقیت امام‌خمینی بعمل آمد، انقلاب اسلامی در مرحله نخست مبارزات خویش پیروز گردید و از این جهت پیروزی آن بیشتر به یک معجزه شبیه بود تا تحولی عادی. به جز امام‌خمینی و توده‌‌های بیشماری که خارج از تحلیل‌های معمول، به گفته‌‌ها و وعده‌های امام باور قلبی داشتند، عموم تحلیل‌گران سیاسی و همه کسانی که در رخدادها و حوادث ایران دخیل بودند وقوع چنین پیروزی را، حتی تا روزهای واپسین عمر رژیم شاه ناممکن می‌دانستند.

چنین بود که از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپای اسلامی در پهنه‌ای گسترده آغاز شد. جبهه دشمنیها را آمریکا رهبری می‌کرد و دولت انگلیس و برخی دول اروپایی دیگر به همراه تمامی رژیمهای وابسته به غرب در آن مشارکت فعال داشتند. شوروی (سابق) و اقمار آن نیز ناخرسند از اتفاقی که در ایران افتاده و به حاکمیت دین منجر گردید، با آمریکائیها در بسیاری از خصومتها همسو شدند. نمونه بارز این هم‌پیمانی در همنوائی نیروهای چپ و راست ضدانقلاب داخل کشور که بعدها اسناد وابستگی آنان به سفارتخانه‌های شوروی و آمریکا افشا گردید و از آن بارزتر هماهنگی همه‌‌جانبه دو کشور در تجهیز صدام و حمایت از او در جنگ با جمهوری اسلامی را می‌‌توان مشاهده کرد. اما امام‌خمینی با همان منطقی که نهضت اسلامی را آغاز کرده بود، در اوج فتنه‌ها و فشارهای خارجی انقلاب را هدایت کرد و آن را با اراده خویش به دوره سازندگی و ثبات هدایت نمود.

نهضتی که امام‌‌خمینی پرچمدار و پایه‌گذار آن بود، توانست غبار از چهره اسلام زدوده و سیمای حقیقی آن را پس از 14 قرن به جهان تشنه عدالت بنمایاند. به همین دلیل است که انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام به عنوان «انقلاب امام‌‌خمینی» شناخته شده است. 3

به همین علت است که تاکنون هیچ یک از طرحهای سیاسی و اقتصادی و نظامی آمریکا علیه ایران ک غالباً با حمایت یا سکوت متحدان منطقه‌ای و جهانی آن کشور همراه بوده، به نتیجه نرسیده است. و به همین دلیل است که پس از گذشت نزدیک به سه دهه مقابله غرب با انقلاب، امروز تئوریسین‌ها و سیاستمداران اروپائی و آمریکائی بر ضرورت پذیرش و تحمل واقعیت انقلاب و جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی تاکید می‌کنند. 4

نهضتی که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، امروزه برای بسیاری از ملل جهان چراغ راه زندگی است. مهمترین دستاوردهای این انقلاب در صحنه‌ بین‌المللی تاکنون به قرار زیر بوده است. 5

1. تجدید بنای تفکر انقلابی بر مبنای دین

2. مطرح شدن اسلام بعنوان یک ایدئولوژی انقلابی.

3. تلفیق موفقیت آمیز رهبری سیاسی و مذهبی.

4. احیاء اخوت اسلامی در میان مسلمانان جهان.

5. احیاء روحیه گرایش به معنویات و ارزشهای دینی در میان مسلمانان جهان.

6. احیاء روحیه خودباوری و سلطه ستیزی در میان ملتها.

7. منفعل شدن دولتها و قدرتها در برابر اراده ملتها.

از این رو «22 بهمن» تنها نباید به عنوان روز پایانی یک رژیم سیاسی و آغازی بر حیات رژیم دیگر تلقی گردد. بلکه باید از آن به عنوان سرفصلی برجسته در تاریخ سیاسی ایران و نقطه‌ای عطف در روند مبارزات ملت ایران یاد کردThe Islamic Revolution in Iran was not only a domestic incident to change a political regime. But as many American statesmen, Israeli and European have interpreted his memories of those days, Revolution From their perspective, a devastating earthquake was to the West.

Aside from the America most favorable geographic, economic and military rival in one of the most sensitive regions of the world that share long borders with (Soviet government) had lost a huge blast waves regimes in Islamic countries and territories of the West Arabic shaken and afraid had done. The main message of the Islamic Revolution and cultural nature-based religion and spiritual values. Revolution means the issuance of a message and its values, and to move in a wave of uprisings in Muslim countries and Third World liberation. Along with Iran, America dependent regime was overthrown in Nicaragua. The Soviet government in Afghanistan and the invasion and occupation inevitably bloody coup to inhibit the Islamic Movement 0.1 In Iraq, Saddam coup came with the same goal. 2 Lebanese and Palestinians celebrated the Iranian revolution and its jihad in a new way and inspired by the Islamic Revolution began. Islamic movements in Egypt, Tunisia, Algeria, Sudan, Saudi Arabia and Turkey were revived.
After World War II world order dominated outrageous. East and West regions of the world was divided between two dominant powers and organizations Warsaw and NATO military guards were unjust order. No movement and change in the Third World outside this framework and without affiliation to one of the two dominant pole may not have reached success. Now a revolution in the contemporary world and in the West Zone won the motto "neither East nor West" was. The movement of Imam in Iran fell and broke directly with imperialism America had imposed on him.
 
Such was the dawn of the new Islamic hostility Bahman 22, 1357 was extended in the space. Front led hostility to America and Britain and some other European governments with the active participation of all the regimes that were dependent on the West. The Soviet Union and its satellites are also uneasy with what happened in Iran and led to the establishment of religion, with the Americans joined in a lot of hostility.
Imam pioneer and founder of the movement that was able to remove dust from the image of Islam and its true image to the world hungry for justice after 14 century way. That is why the Islamic Revolution of Iran in the Islamic world as "Khomeini revolution" is known. 3
And why is that, after nearly three decades of the revolution against the West, today theoreticians and politicians in Europe and the US stressed the need to accept and tolerate the reality of the revolution and the Islamic Republic insist on the international stage. 4
The movement that triumphed on 22 February 1357, has led to many of the world's way of life. The main achievements of this revolution in the international arena has been as follows. 5
1. The reconstruction of revolutionary thought on religion
2. The emergence of Islam as a revolutionary ideology.
3. The successful integration of political and religious leaders.
4. Revival of Islamic brotherhood among Muslims around the world.
5. revive the spirit tends to the spiritual and religious values ​​among Muslims around the world.
6. revive the spirit of self-confidence and dominance conflict among nations.
7. passive power against the will of governments and nations.
The "22" as the final day not only a political regime and other regimes considered the beginning of life. But also as a prominent topic in Iran's political history and a turning point in the struggle of the Iranian people cited


پربیننده ترین ها