جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

نگین زکالوند - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

نگین زکالوند

نگین زکالوند کلاس هفتم توانسته است طی دو سال که به دار القرآن می رود جزء 30 و جزء 1 را حفظ کند و در سطح کشور مقام کسب کند. پدر و مادرنگین اورا از 4 سالگی به خواندن قرآن تشویق کردند. هدف او از خواندن قرآن اینست که حافظ قرآن و مربی قرآن شود.