سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۴ تیر ۱۴۰۰

وسایل چوبی در فرهنگ قوم بختیاری - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

وسایل چوبی در فرهنگ قوم بختیاری

آشنایی انسان با چوب از جنگل شروع شد از زمانیکه انسان در جنگل زندگی می کرد درختان را شناخت و استفاده از چوب را فرا گرفت .شناخت جنگل و چوب سر آغازی بود برای استفاده های گوناگون از چوب که تا امروز ادامه دارد. طبیعت زیبای مناطق بختیاری نشین و دشت ها و کوهسارهای پر از درخت زمینه مساعد و مناسبی هستند برای استفاده و بهره برداری از چوب درختان تنومند ، بختیاری ها در سده های گذشته از چوب به شکل ها و صورت های مختلف استفاده می کردند و وسایل گوناگون و متنوعی می ساختند. به صحبت های شاعر و پژوهشگری از اندیکا به کاربرد چوب در فرهنگ قوم بختیاری توجه فرمایید.

made variety. To talk to the use of wood in the culture of Indica poet and scholar of note Bakhtiari.