سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

ویژگی های کاندید شورای شهر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

ویژگی های کاندید شورای شهر

دانلود

نماینده مردم در شورای شهر باید از ویژگی های عمومی و تخصصی لازم برای تصدی چنین جایگاه خطیری برخوردار باشد. این ویژگی ها عبارتند از: - توان تخصصی در حداقل یكی از حوزه‌های مسائل مختلف شهری - فهم عمومی از مسائل و موضوعات مختلف شهر و تسلط بر شیوه دستیابی به راهکارهای علمی ومنطقی - سابقه شفاف در پیگیری عدالت اجتماعی چه در سطح عمومی و چه در حوزه تخصصی خود - هوشمندی سیاسی وبصیرت اجتماعی و درک پیچیدگی های باندهای قدرت و ثروت، لابی ها و ... - شجاعت، جدیت و صراحت در پیگیری مسائل مردم و برخوردبدون تعارف واغماض با کجی ها و انحرافات - تقوا و احتراز از استخدام هر گونه وسایل و مقدمات نامشروع برای کسب نتیجه - سابقه شفاف در ولایتمداری و انقلابی گری فداکارانه و غیرسیاسی نماینده مردم پس از احراز این جایگاه نیز باید خط مشی سالم و کارآمد خود را دنبال کند. منتخبان مردم هر که باشند و هر گونه که رای آورده باشند باید در طول دوره نمایندگی و خدمت خود، ویژگی ها را در خود حفظ و تقویت کند: - عمل طبق وظیفه شرعی وقانونی و رعایت دقیق قوانین و عدم تخطى از آن با حیله‌هاى مختلف فراقانونی وقانون گریزی ودورزدن قانون. - مردمی ماندن ودرکنارمردم ماندن درتمام مدت نمایندگی، پرهیز از شکل دادن به یک طبقه‏ى برخوردارِ اشرافىِ جدید و پرهیز از خوی اشرافی و رعایت ویژه‌ى محرومان واقشارآسیب پذیر. - پرهیز از اسراف و طعمه انگاشتن مسئولیت یعنی به نوعی هدف وسیله را توجیه ننماید. - پیگیری اختلاف آراء در محیطی سالم و آرام، افزایش روحیه تحمل و اجتناب از لجاجت در اختلاف ها - ندادن وعده‌های بیجا. - ارتقای توان تخصصی و دانش و شناخت خود از مسائل شهری و راه حل های تخصصی