جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

چهار دوره شعر عاشورایی - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

چهار دوره شعر عاشورایی

دانلود

چهار دوره در شعر عاشورایی وجود دارد: 1-قرون اولیه تا قبل از تشکیل حکومت صفویه 2-اصلی که با پادشاهی صفویه آغاز میشود 3-دوره افشاریه و زندیه4-شعر معاصر و دوره معاصر می باشد.