جهش تولید | چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۳۹۹

کنکور - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

کنکور

بعد از دوسال پشت کنکور بودن دختر قصه ما در یک شهر دور پزشکی قبول می شود و او ناراحت از اینکه چرا دو سال پشت کنکور بوده و اینک نیز در یک شهر دور در رشته پزشکی قبول شده است و...After two years behind our story in a distant city medical exam of the girl will be accepted