جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

گلوی اصغر - تولیدات ویژه - نمایش محتوا

 

 

گلوی اصغر

آن جمله چو بر زبان مولا جوشید
آز نای زمانه نعره ی "لا" جوشید

تنها ز گلوی اصغر شش ماهه
خون بود، که در جواب بابا جوشید